TOEPASSING

Deze algemene voorwaarden, zijn, tenzij anders overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met ORGANISEME en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

OFFERTES, OPDRACHTBEVESTIGINGEN EN WIJZIGING IN GEGEVEN OPDRACHTEN

 • Op basis van een betalende assesment wordt een vrijblijvende offerte en stappenplan gemaakt welke na 2 maanden vervalt tenzij anders aangegeven.
 • Offertes zijn gebaseerd op de bij ORGANISEME beschikbare informatie.
 • Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende contract door ORGANISEME is ontvangen en geaccepteerd.
 • Indien de opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in de opdracht, welke tot de overeenkomst heeft geleid, kunnen deze zowel schriftelijk als mondeling worden voorgesteld. In alle gevallen worden alleen daadwerkelijk gewerkte uren in rekening gebracht met uitzondering van laattijdige annulatie (zie annulatievoorwaarden).
 • In de schriftelijke aanvaarding van de opdracht door ORGANISEME dient te worden vermeld of en zo ja, in hoeverre een opdracht aan een bepaald tijdsbestek is gebonden.

GEGEVENS VERSTREKKEN DOOR OPDRACHTGEVER.

 • De opdrachtgever is gehouden aan volledige medewerking aan de uitvoering van de opdracht te verlenen en ORGANISEME al datgene dat daartoe benodigd is ter beschikking te stellen. Dit houdt onder meer in dat, desgevraagd, thuis-, kantoor- en/of onderzoeksfaciliteiten ter beschikking worden gesteld met passende voorzieningen, dat opdrachtgever en eventuele medewerkers van de opdrachtgever gedurende de overeengekomen tijd beschikbaar zijn voor de opdracht en dat inzage wordt verleend in alle documenten en gegevens die voor de uitvoering van de opdracht benodigd zijn.

WIJZE VAN UITVOERING OPDRACHT

 • ORGANISEME bepaalt de wijze waarop haar inziens de opdracht dient te worden uitgevoerd. Zij heeft de plicht desgevraagd de opdrachtgever tevoren in te lichten over de wijze waarop aan de uitvoering wordt vorm gegeven.
 • Het tijdsbestek waarbinnen de opdracht zal worden vervuld, zal in overleg worden overeengekomen.

GEHEIMHOUDING

 • ORGANISEME is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, van alle informatie die haar door opdrachtgever ter beschikking is gesteld ende door verwerking daarvan verkregen resultaten. b. In geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als voor de samenleving of bepaalde personen behoudt ORGANISEME zich het recht toe relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen.
 • Indien, op grond van wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, ORGANISEME gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, en ORGANISEME zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is ORGANISEME niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

DECLARATIEBEDRAG EN KOSTEN

 • Tarieven voor particulieren zijn inclusief BTW, tarieven voor professionals worden exclusief BTW voorgesteld in de offerte.
 • De tarieven voor diensten kunnen jaarlijks per 1 januari worden aangepast.
 • De tariefsaanpassing zal per 1 december van ieder jaar worden medegedeeld ten einde de opdrachtgever in de gelegenheid te stellen de overeenkomst tijdig op te zeggen indien hij zich niet kan verenigen met de tariefsaanpassing.
 • Het bedrag aan vergoeding dat in rekening wordt gebracht is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, berekend volgens de gebruikelijke tarieven van ORGANISEME.
 • Werkzaamheden zullen op basis van het aantal gewerkte uren tegen de overeengekomen tarieven aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. Zijn vooraf geen tarieven overeengekomen, dan worden de tarieven bepaald op grond van de bij ORGANISEME gebruikelijke methoden.
 • Indien het voor het uitvoeren van de opdracht nodig is, dat ORGANISEME reis- en/of verblijfkosten maakt, komen deze geheel ten laste van de opdrachtgever. ORGANISEME zal aan het einde van iedere week (tenzij anders overeengekomen) aan opdrachtgever een declaratie voor de in die week verrichte werkzaamheden doen toekomen.

BETALINGSVOORWAARDEN

 • Betalingen dienen te geschieden na elke sessie of zoals aangegeven op de factuur en na dagtekening van de declaratie, inclusief btw, contant of op een op de factuur aangegeven bankrekening.
 • Bij niet-tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Indien ORGANISEME haar vordering op opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd.

AANSPRAKELIJKHEID

 • ORGANISEME heeft een inspanningsverplichting, geen resultaat verplichting. Hieronder wordt verstaan dat zij zich te allen tijde maximaal zal inspannen om te werken binnen de grenzen van haar competentie. Om kwaliteit te garanderen en competenties te verbeteren zal zij hierbij regelmatig gebruik maken van geschikte intervisie en/of supervisie.
 • ORGANISEME is nimmer aansprakelijk voor directe- of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met ORGANISEME. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
 • Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk ORGANISEME heeft gemeld.
 • Indien door of in verband met het verrichten van diensten door ORGANISEME of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor zij aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door ORGANISEME afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat zij in verband met die verzekering draagt.
 • Elke aansprakelijkheid van ORGANISEME voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

UUR EN BEËINDIGING

 • Een overeenkomst voor een organising-traject kan na onderling overleg door partijen op ieder gewenst moment worden beëindigd of indien gewenst worden verlengd.
 • ORGANISEME heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever niet in staat is gebleken binnen de afgesproken termijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.
 • Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigde partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.
 • ORGANISEME is gerechtigd de overeenkomst met de opdrachtgever zonder verplichting tot schadevergoeding geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt of failliet gaat of de opdrachtgever een vennootschap is en deze wordt ontbonden.

ANNULERINGSVOORWAARDEN

 • ORGANISEME behoudt zich het recht om afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare omgeving waardoor zij haar opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.
 • ORGANISEME behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten in het geval cursussen en trainingen voor haar op het gebied van organising, coaching en persoonlijke groei.
 • Je kan als opdrachtgever tot 48 uur voor aanvang van de afspraak, contact opnemen om de sessie te annuleren en te verplaatsen. Binnen 48 uur voor de afspraak zijn we gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever niet aanwezig is voor geplande afspraak, worden dezelfde tarieven gehanteerd.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

 • Alle door ORGANISEME geleverde en uitgeleende zaken blijven tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen eigendom van haar. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 • Bij niet betaling heeft ORGANISEME het recht reeds afgeleverde goederen bij de opdrachtgever terug te halen. Opdrachtgever dient daar toe medewerking te verlenen.
 • Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht ORGANISEME zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 • De opdrachtgever verplicht zich optimale zorg te dragen voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en deze in optimaal bruikbare staat te retourneren aan ORGANISEME. In geval van beschadigingen toegebracht door opdrachtgever zal ORGANISEME deze verhalen op opdrachtgever.
 • Werkwijzen, adviezen e.d. welke bij een opdracht door ORGANISEME worden gebruikt zijn te beschouwen als werken in de zin van Art. 1 van de Auteurswet.

KLACHTENPROCEDURE

 • Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk worden gemeld aan ORGANISEME. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat ORGANISEME in staat is adequaat te reageren.
 • Indien een klacht gegrond is, zal ORGANISEME de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 • Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal ORGANISEME slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van de voorwaarden omtrent uur en beëindiging.

TOEPASSELIJK RECHT

 • Alle overeenkomsten tussen ORGANISEME en de opdrachtgever worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Alle betwistingen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, België.